TARIMSAL ÜRETİM YAPILARI

 

   Ahır Projeleri

 

     İçinde büyükbaş hayvanların bakım ve beslemesinin yapıldığı yapılardır. Kaliteli damızlık, iyi rasyon ve bakım programının yanında barınak konusu en önemli etmenlerden birisidir. Ahır koşulları hayvanlarda verimi %20'lere kadar düşürüp çıkarabilmektedir. Bu sebeple mutlaka mevcut çevresel ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak en uygun ahırın projelenip inşaası gerekmektedir.

 

     Ahırlar projelenirken öncelikle çevresel koşullar çok iyi irdelenmeli ve sistemin dizaynı  şekillendikten sonra ahır ve diğer yapıların projelenmesine geçilmelidir. Hayvancılık işletmesi yapıları bir bütün olarak çalıştığından optimum verimin elde edileceği şekilde dizayn tasarlanmalıdır.

 

        Firma olarak bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip olup gereklilik, ekonomi ve çevresel etki şartlarının gözetildiği en iyi kompozisyonda hedeflediğiniz projeleri tanzim ediyoruz.

 

        Projenin gerçekleştirileceği alana göre ahır, sağımhane, depolar ve diğer yardımcı yapıların her birine ait mimari tasarımları tamamlayıp en uygun vaziyet planınızı oluştururuz.

 

        Son yıllarda artan hayvancılık yatırımları maalesef yetersiz kişiler veya benzer işletme modelleri seçilerek gerçekleştirilmekte, sonucu hüsran olmaktadır. Öncelikle her bölge ve her arazi parçasının özel koşulları vardır. Şekil, yol, iklimsel özellikler gibi etmeler nedeniyle her proje farklı, özgün olmalıdır. İnşaatın hurdası olmaz gerçeği ile, gereği gibi inşaa edilmeyen yapılar ya rantabl olmayan şartlarda kullanılmaya devam edilecektir ya da yıkılıp tekrar inşaa edilecektir. Ayrıca tarımsal işletmelerde projelemeyi etkileyen en önemli etmenlerden bir diğeri de işletmenin büyümesi planlanarak yapılmalıdır. Tesis edilecek işletmenin tüm şartları hesaplanarak olası büyüme kapasitesine göre yapıların bireysel planlaması yanında araziye konuşlandırılması da çok önemlidir.

 

        Henüz başlarken sorunsuz yapılar tesis etmek istiyorsanız mutlaka konusunda uzman kadro ile çalışmak durumundasınız.

 

        Büyükbaş hayvan ahırları etçi ve sütçü işletmeler yanında karma üretim yapacak olan işletmeler olarak sınıflandırabiliriz. Son yıllarda süt üretiminin yanında asıl amacın damızlık hayvan üretimi olan ihtisas işletmeleri de kurulmaktadır.

 

      Barınakların uygun olarak projelenmesi ve hayvan refahının gözetilmesi aynı zamanda işletme ruhsatı alırken de önem arzedecektir. Bakanlık kurumları işletmeyi AB kriterlerine göre incelemekte ve hayvan refahı konusu çok daha öncelikli olarak dikkat edilen bir konu olmaktadır. Eski işletmelerde tabii ki bu kriterlere göre incelemeler yapılmamakta ama yeni kurulan işletmelerde de AB kriterlerin uymayan işletmelere işletme belgesi ve kapasite raporu verilmemektedir. 

 

        Yapacağınız tarımsal yatırım hangi konuda olursa olsun sizlere en uygun projeleri tanzim edebilecek bilgi ve deneyime sahip bir ekibiz.

 

 

     Ağıl Projeleri

 

     Küçükbaş olarak adlandırılan koyun ve keçilerin bakım ve beslemesinin yapıldığı barınaklardır. Büyükbaş hayvancılıkta olduğu gibi hem koyun hem de keçi için; etçi, sütçü ve damızlıkçı işletmeler tesis edilmektedir.

 

     AB kriterleri ve hayvan refahını koruma amaçlı çıkarılmış yasa ve yönetmeliklere uygun şartlarda projelerinizi tanzim ederiz.

 

    Kümes Projeleri

 

     Öncelikle yer ve katlı kümesler olarak projelenen kümesler artık gelişen iklimleme teknolojisi nedeniyle tamamen kapalı olarak inşaa edilmektedir.

 

      Etçi ( broiler ) yumurtacı ve damızlık olmak üzere üç ana kümes tipi olmakla birlikte son yıllarda damızlıklar yarka ( yumurtlama dönemi ) yaşına kadar ayrı kümeslerde bakılmakta. Yumurtlama döneminde damızlık kümeslerine alınmaktadırlar. Olumlu yönleri olumsuz yönleri de mevcuttur.

 

     Farklı amaçlı yetiştiricilikte kümesler dış görünüş olarak aynı gibi görünseler de, her bir üretim şeklinde mekanizasyon farklılık gösterdiği için projeleme işi mekanizasyon gözetilerek yapıldığı için yapısal farklılıklar olacaktır.

 

     Sera Projeleri

 

    Bitkisel üretimde kullanılan, üretilecek ürün çeşidine göre; naylon/cam örtü, alçak yüksek tünel, ısıtmalı ısıtmasız, topraklı topraksız üretim yapılan sera projeleri tanzimidir.